Project Description

  • วัดแก้วฟ้าจุฬามณี-01
  • วัดแก้วฟ้าจุฬามณี-02
  • วัดแก้วฟ้าจุฬามณี-03

วัดแก้วฟ้าจุฬามณี​ กทม

วัดแก้วฟ้าจุฬามณี เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในแขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร วัดมีเนื้อที่ 13 ไร่ 32 ตารางวา ปัจจุบัน พระครูสุภกิจจานุรักษ์ (กรุ่น กตปุญฺโญ ป.ธ. ๓, พ.บ.) เป็นเจ้าอาวาส วัดแก้วฟ้าจุฬามณีตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2300 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปี พ.ศ. 2310 ไม่ทราบประวัติแน่ชัด ชาวบ้านมักเรียกว่า วัดแก้วฟ้าบน บ้าง เพื่อให้แตกต่างกับวัดแก้วฟ้าล่างหรือวัดแก้วแจ่มฟ้า เพราะวัดนี้ตั้งอยู่ปากคลองบางซื่อริมฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา ในเอกสารงานบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานถวายระบุว่า ทางวัดได้แลกที่กับชาวจีนสกุลล่ำซำ และได้สร้างอุโบสถ ณ สถานที่แห่งนั้นดังปรากฏในปัจจุบัน อุโบสถกว้าง 8 เมตร ยาว 24 เมตร หลังคาลด 2 ชั้น ประดับช่อฟ้าใบระกา หางหงส์ หลังคามุงกระเบื้อง ภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเป็นภาพเหตุการณ์ในพุทธประวัติ มีพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดหน้าตักกว้าง 71 นิ้ว สูง 111 นิ้ว เป็นพระประธาน ประดิษฐานอยู่บนฐานชุกชี