Project Description

  • วัดสุทธาวาส-01
  • วัดสุทธาวาส-02
  • วัดสุทธาวาส-03

วัดสุทธาวาส​

วัดสุทธาวาสสร้างเมื่อประมาณ พ.ศ. 2373 ผู้สร้างเป็นทหาร ชื่อ “สุต” สร้างขึ้นหลังกรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่า จนเมื่อสงครามสงบ นายสุตได้ชักชวนญาติพี่น้องและชาวบ้านช่วยกันสร้างวัดขึ้น ตั้งชื่อวัดว่า วัดใหม่ตาสุต ต่อมาเปลี่ยนนามวัดใหม่เป็น “วัดสุทธาวาส” วัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2541 วัดได้รับการบูรณะจนเจริญรุ่งเรืองตั้งแต่ พ.ศ. 2512 หลังจากที่วัดทรุดโทรมมายาวนาน