Project Description

  • วัดสว่าง-01
  • วัดสว่าง-03
  • วัดสว่าง-04
  • วัดสว่าง-05
  • วัดสว่าง-06

วัดสว่างอารมณ์

วัดสว่างอารมณ์ (แควแถว) ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ในช่วงเวลาหนึ่ง เคยเป็นอารามที่ร้าง ไร้การดูแล จนการมาถึงของพระภิกษุรูปหนึ่ง ที่ได้รับหน้าที่ ให้มาบูรณะดูแลวัดแห่งนี้ ให้กลับมาเป็นวัด เป็นศาสนสถานที่เป็นศูนย์รวมจิตใจ ของพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ ให้มีที่พึ่ง ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ และให้สมกับความเป็นสถานที่ที่พักของภิกษุสงฆ์ ซึ่งเมื่อมีภิกษุมาจำพรรษา วัดแห่งนี้ ก็ค่อย ๆ กลับมามีชีวิตชีวา และ มีจิตวิญญาณ