Project Description

  • วัดพุทธบูชา-01
  • วัดพุทธบูชา-02
  • วัดพุทธบูชา-03

วัดพุทธบูชา

วัดพุทธบูชา เป็นวัดราษฎร์ สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2497 โดยมี นายเล็ก และ นางทองคำ เหมือนโค้ว เป็นผู้ยกที่ดินถวายและดำเนินการสร้างวัด นายซุ่นลี้ ได้มาสร้างกุฏิและศาลาบำเพ็ญกุศลไว้ในระยะแรก พื้นที่ตั้งของวัดเป็นที่ราบลุ่ม แวดล้อมไปด้วยสวนและบ้านเรือนประชาชน มีคูคลองและถนนเข้าถึงวัด ภายในวัดแห่งนี้ มีปูชนียวัตถุที่สำคัญคือ พระพุทธชินราชจำลอง หน้าตักกว้าง 2.90 เมตร สร้างด้วยสำริด เป็นพระประธานในอุโบสถ ระหว่างวันขึ้น 1-3 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปี จะจัดให้มีงานนมัสการประจำปี