Project Description

  • มูลนิธิสยามนนทบุรี-1

มูลนิธิสยามนนทบุรี

วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ

เพื่อให้การสงเคราะห์ผู้ประสพภัยและอุบัติเหตุต่าง ๆ ช่วยเหลือ และ สนับสนุนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้บริการ ช่วยเหลือ ดูแล ประชาชนทั่วไปและผู้ด้อยโอกาส สนับสนุนการพัฒนาทักษะและศักยภาพแก่ประชาชนให้มีความรู้ความสามารถในการช่วยเหลือและพึ่งพาตนเอง และดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลเพื่อการกุศล และองค์กรสาธารณประโยชน์เพื่อสาธารณประโยชน์