Project Description

  • โรงพยาบาลตำรวจ-01
  • สถาบันนิติเวชวิทยา-โรงพยาบาลตำรวจ-01
  • สถาบันนิติเวชวิทยา-โรงพยาบาลตำรวจ-02
  • สถาบันนิติเวชวิทยา-โรงพยาบาลตำรวจ-03
  • สถาบันนิติเวชวิทยา-โรงพยาบาลตำรวจ-04

มูลนิธิ​สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ

21 ปี มูลนิธิสถาบันนิติเวชวิทยา เพื่อผู้ยากไร้ แด่ศพไร้ญาติ

ปัญหาการดำเนินการต่อศพนิรนาม ศพไม่มีญาติ และศพที่ยากไร้ ที่มีมาอย่างต่อเนื่อง นับวันจะยิ่งเพิ่มจำนวนมากขึ้น และการช่วยเหลือและสนับสนุนที่ไม่ครอบคลุมในหลายด้าน ความช่วยเหลือจากรัฐบาลไม่เพียงพอต่อการบริการให้ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที “สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ” ตระหนักถึงความสำคัญของศพนิรนาม ศพไร้ญาติ และผู้ยากไร้ จึงได้จัดตั้งโครงการ “ เพื่อผู้ยากไร้ แด่ศพไร้ญาติ ” เพื่อจัดหา ส่งเสริม สนับสนุน สร้างความพร้อมและความคล่องตัว ในการบริหารจัดการด้านต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้งบประมาณเพิ่มเติม เป็นที่ทราบดีว่า ประชาชนทุกคนต่างเผชิญกับความลำบาก ขาดแคลนทุนทรัพย์ หากแต่น้ำใจของท่านผู้มีจิตศรัทธาเพียงคนละเล็กละน้อย สามารถแปรเปลี่ยนเป็นพลังการให้ที่ยิ่งใหญ่ เพื่อผู้ยากไร้ แด่ศพไร้ญาติ